Artikel 1. Inleiding en Toepasselijkheid

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Zuid Stomerijen & Tailoring en van toepassing op de Diensten die Zuid Stomerijen & Tailoring verricht op het gebied van textielreiniging, kledingreparatie en schoenreparatie.

 Artikel 2.          Definities

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Amsterdam Tailor Company h.d.o.n. Zuid Stomerijen & Tailoring: Vennootschap onder Firma met beperkte aansprakelijkheid Amsterdam Tailor Company V.O.F. gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73071277 en BTW-nummer: 859342918B01.
 2. Dienst/Diensten : textielreiniging, kledingreparatie, schoenreparatie.
 3. Consument: de wederpartij (de consument of onderneming) die een Overeenkomst aangaat en/of opdracht verleent aan Zuid Stomerijen & Tailoring.
 4. Klant: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die items en kleding ter reiniging, schoenen ter reiniging of reparatie biedt;
 5. Partijen: Zuid Stomerijen & Tailoring en de Klant gezamenlijk;
 6. Overeenkomst: de overeenkomst op basis waarvan Zuid Stomerijen & Tailoring haar diensten met betrekking tot textielreiniging, kledingreparatie en schoenreparatie voor de Klant verricht.
 7. Kwetsbaarheden/Kostbaarheden: items die niet direct herkenbaar zijn als kostbare items doch waarvan desalniettemin de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde van vergelijkbare items die bedoeld zijn voor hetzelfde gebruik.
 8. Zaak en zaken: broeken, jurken, mantels, overhemden e.d. zaken. Ook beddengoed, gordijnen, schoenen e.d. zaken.
 9. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 3.          Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst
3.1.      De overeenkomst tussen Zuid Stomerijen & Tailoring en de Consument komt tot stand op het moment dat  Zuid Stomerijen & Tailoring een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt, dan wel indienZuid Stomerijen & Tailoring uitdrukkelijk    uitvoering geeft hetgeen is overeengekomen.
3.2.      Alle opdrachten gelden uitsluitend aan Zuid Stomerijen & Tailoring gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke wijze of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uit. De werking van artikel 7.404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval regeling geeft, en        de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheden vestigt voor de gevallen    waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

3.3.      Als Overeenkomst middels het bestelformulier op de Website van WWW.ZUIDSTOMERIJEN.NL tot stand komt, dan is de Consument verplicht om direct bij het verzenden van het bestelformulier de prijs volledig aan Zuid Stomerijen & Tailoring te voldoen. Als de Consument  de afgesproken prijs  niet bij het afronden van het     bestelformulier betaalt, dan is Zuid Stomerijen & Tailoring gerechtigd om  de opdracht te weigeren dan wel pas    verplicht om met de uitvoering van de Diensten te beginnen op het moment dat de Klant volledig aan zijn   betalingsverplichting heeft voldaan. 

Artikel 4.          Verplichtingen van Zuid Stomerijen

4.1 Zuid Stomerijen & Tailoring reinigt uw kleding aan de hand van de instructies van de Klant en in beginsel  afgaan op de juistheid van aan die Zaken gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling       en/of behandelingswijze. Zuid Stomerijen & Tailoring zal voor een adequate reinigingsmethode kiezen.

4.2       In het geval de aan de Zaken gehechte etiketten aangegeven dat de betreffende Zaak niet gereinigd mag     worden of een ernstig risico tot beschadiging, zal Zuid Stomerijen & Tailoring contact opnemen met de Klant      Zuid Stomerijen & Tailoring zal advies geven op de manier van reiniging van een dergelijke Zaak waarna de Klant daarop akkoord kan geven.

4.3       De eventuele instructies van de klant ter harte te nemen om het textiel naar tevredenheid te kunnen aanleveren. Met de Klant een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs en de afhaal-  datum; dan aan de Klant een ontvangstbewijs af geven.
4.4.      Items die vermist raken tijdens het reinigingsproces is Zuid Stomerijen & Tailoring niet aansprakelijk voor. Zuid Stomerijen & Tailoring is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan knopen, gespen, ritssluitingen,         rubberen           belegsels en ceinturen.

4.5  Zuid Stomerijen & Tailoring staat in voor vakkundige verzorging, bewaring en tijdig ophalen en bezorgen van het aangeboden Zaken.

Artikel 5          Verplichting van de Klant

5.1       Te betalen voor de aangeboden kleding en items dat is opgehaald, gereinigd, gestreken en opgehangen        en weer is afgehaald/bezorgd op het opgegeven adres door de klant.
5.2       De klant verplicht zich om Zuid Stomerijen & Tailoring bij het aan gaan van de Overeenkomst die betrekking       heeft op het reinigen van kostbaarheden die niet als zodanig herkenbaar zijn expliciet te wijzen op het       kostbare karakter van de reiniging aangeboden Zaken.

5.3       Vermissing of beschadiging van de aangeboden Zaken kan de textielverzorger niet worden toegerekend,      indien de aangeboden Zaken niet aan de Klant kan worden teruggegeven binnen een termijn van één       jaar van de tussen Klant en de textielverzorger afgesproken afhaaldatum voor de betrokken Zaken,             vanwege wanbetaling door de Klant of omdat de Klant de aangeboden Zaken niet heeft afgehaald.
5.4       De Klant dient de Zaken na het verrichten van de Diensten te inspecteren en de daarbij gebleken    gebreken binnen uiterlijk 48 uur na ontvangst, per mail aan Zuid Stomerijen & Tailoring te melden. Iedere  melding dient een gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Zuid Stomerijen & Tailoring in behandeling kan nemen.

Artikel 6          Prijzen en betaling

6.1       De op de website vermelde prijzen voor Diensten zijn inclusief BTW.

6.2       Als de Klant de Zaken op de website aan Zuid Stomerijen & Tailoring aanbiedt, dan is de Klant verplicht om de afgesproken prijs direct te betalen. Als de Klant de afgesproken prijs niet volledig betaalt, dan is  Zuid Stomerijen & Tailoring gerechtigd om de opdracht te weigeren dan wel pas verplicht om met de uitvoering  van de Diensten te beginnen op het moment dan de Klant volledig aan zijn  betalingsverplichting heeft voldaan.

6.3       Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat Zuid Stomerijen & Tailoring  hem aan zijn betalingsverplichting heeft herinnerd en Zuid Stomerijen & Tailoring de Klant een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog te betalen, na het uitblijven van betaling binnen deze  7-dagen termijn, over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Zuid Stomerijen & Tailoring gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

Artikel 7          Aansprakelijkheid

7.1      Zuid Stomerijen & Tailoring  is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.
7.2       De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid vanZuid Stomerijen & Tailoring gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld vanZuid Stomerijen & Tailoring en/of haar ondergeschikte(n).
7.3      Zuid Stomerijen & Tailoring is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.4      Zuid Stomerijen & Tailoring is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste, onvolledige of onleesbare Zaken gehechte etiketten die informatieve bevatten over de samenstelling en/of behandelingswijze van de Zaken.
7.5       Aan Zuid Stomerijen & Tailoring kunnen niet worden toegerekend
  1. a) Beschadiging van Zaken door kleurverlies van Zaken bij het reinigen. 
  2. b) Eigen gebrek van het beschadigen item, waaronder begrepen geringe sterkte, weeffouten, onvoldoende lustvastheid, poolweefsel, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door bij he verven of bedrukken gebruikte chemicaliën door aanwezige verzwarings-, appreteer- of      impregneer middelen, ondeugdelijke confectie, aanwezigheid van niet-roestvaste metalen voorwerpen      aan het item. 
  3. c) Beschadiging van de Zaken zover die beschadiging optreedt ondanks dat
  1. Zuid Stomerijen & Tailoring de Zaken   heeft gereinigd volgens etikettering. Onvolledige verwijdering van vlekken, indien met            gebruikmaking van de in de bedrijfstak gebruikelijke beschikbare reinigingsmethoden en middelen de aan de aangeboden Zaak aanwezige vervuiling niet zonder beschadiging te verwijderen is. Trouwjurken reinigen is volledig op eigen risico.
  2. Items die vermist raken tijdens het reiniging is Zuid Stomerijen & Tailoring niet aansprakelijk voor
  3. Zuid Stomerijen & Tailoring  is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan knopen, gespen, rits sluitingen, rubberen belegsels en ceinturen/geplakte ceinturen.

7.6       De opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet van Zuid Stomerijen & Tailoring.

7.7   Zuid Stomerijen & Tailoring  is verplicht om bij toerekenbare tekortkomingen eventueel geleden schade te vergoeden aan de klant, echte niet tot een hoger bedrag dan de waarde van de vermiste Zaak. De ‘waarde’ wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van het item onder aftrek van de afschrijving     voor de gebruiksduur van dat item. Bij kwetsbaarheden die niet als zodanig zijn aangeboden en door Zuid Stomerijen & Tailoring niet redelijkerwijs als zodanig behoefden te worden herkend, wordt het item niet vergoed. 

Artikel 8.         Ophaal- bezorgservice

 • Zuid Stomerijen & Tailoring is verplicht het aangeboden Zaak op het adres waar de items of kleding is opgehaald, ten anders is aangegeven door de klant. Maximaal 3uur van te boren mag het bezorgadres worden
 • Teruggave van de item(s) en kleding aan de klant geschiedt tegen online betaling vooraf tenzij anders is overeengekomen

 • Wanneer de klant niet 3 uur van tevoren aangeeft dat de kleding of item(s) niet aangenomen kan worden op de overeengekomen dag en tijdstip worden er kosten t.w.v. tien euro extra in rekening gebracht voor de bezorging op een ander overeengekomen dag en

 • Ophaal en zorg annulering kan per e-mail

 • Het veranderen van ophaal en bezorg dag-en tijd kan per e-mail.

 • Items of kleding dienen na reiniging na de afgesproken bezorg datum binnen een termijn van één maand te kunnen worden teruggeven aan de klant. Deze termijn wordt geteld vanaf de afgesproken bezorg datum, die ontstaan is door wanbetaling of verschuiving van bezorg datum door de

Artikel 9          Persoonsgegevens

Zuid Stomerijen & Tailoring verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform het door Zuid Stomerijen & Tailoring - privacy statement

 

Artikel 10         Toepasselijk recht en geschillen

            10.1     Op alle rechtsbetrekkingen waarbijZuid Stomerijen &                                            Tailoring partij is, is   Nederlands recht van toepassing.
            10.2     De bevoegde rechter van arrondissement Noord-Holland is bij                                uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet                            dwingend voorschrijft.
            10.3     Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil                            op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.
            10.4     De contactgegevens zijn:Zuid Stomerijen & Tailoring,                                            Cornelis Troostplein 9BG, 1072 JJ  Amsterdam KvK-nummer:                                  73071277 - BTW-nummer: 859342918B01